Siste nytt fra fiberutbyggingen - Bossekop Sør

Fase 3: Fremdrift i fiberutbyggingen i Bossekop

Ferieavvkingen hos vår grave-entreprenør er nå unnagjort, og den rekordstore fiberutbyggingen i Alta er i gang igjen. I prosjektområdet Bossekop Sør har det på grunn av sykdom den siste uka kun vært ett gravelag i drift. Dette gravelaget har jobbet med fibergrøfter i området Thomasbakken, Breverud, Breverudsvingen og Bekkefaret.

Kartskisse som viser gravearbeider i Bossekop i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbyggingsprosjekt i Bossekop Sør og Alta

Denne uka (uke 32) melder entreprenør Svein Thomassen om full drift i prosjektet.

Det er så vidt begynt med fiberblåsing i Bossekop, og dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Når fiberen er blåst er det neste steget å skjøte fiberen. I Alta er det selskapet Eltel som vil stå for fiberskjøtingen.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Fase 3: Gravearbeider ved Heitmannåsen

I prosjektområdet Bossekop Sør har ett av de to gravelagene fra Svein Thomassen A/S tatt seg en velfortjent ferieuke. Mannskapene som fortsatt er i sving befinner seg i disse dager i området ved Heitmannåsen.

I dette området er det gjort en del traseendringer fra opprinnelig plan. De nye traseene er merket med rødt.

Kartutsnitt over gravetraseer i forbindelse med fiberutbyggingen på Heitmannåsen i Bossekop i Alta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det vil nok oppstå flere endringsbehov når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Gravelaget som nå har ferie er tilbake kommende uke (uke 31). De vil da fortsette i å grave fibergrøfter mot Breverud og Bekkefaret.

Gravetraseer i Bossekop Sør i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbygging i Alta

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter!

Arbeidet knyttet til fiberutbyggingen i prosjektområdet Bossekop Sør skrider stadig fremover, og vi gleder oss til å kunne aktivere Altibox hos beboerne i området i løpet av høsten.

Det er fremdeles to gravelag i arbeid i området.

Det ene laget nærmer seg ferdigstillelse i Idrettsveien/Skogforvalterveien. Vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS melder at de regner med å komme i mål i dette området tidlig i kommende uke (uke 29). De vil da fortsette videre i Thomasbakkveien og inn mot Breverud.

Fiberutbygging i Bossekop

fiberutbygging i Bossekop

Det andre gravelaget jobber fremdeles i området rundt Holtet. Fremdriften her har ikke vært like rask som forventet. Den kommende uken (uke 29) vil de fortsette videre mot Skoleåsen.

Fberutbygging Bossekop

Signl bygger fiber i Bossekop i Alta

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Graveaktivitet pågår!

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! I prosjektområdet i Bossekop Sør er det nå to gravelag i arbeid.

Det ene laget har denne uka (uke 27) jobbet i Idrettsveien, og vil den kommende uka (uke 28) fortsette her.

Gravearbeid i Idrettsveien i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiber i Bossekop i Alta

Det andre laget har jobbet i området Holtenalleen, Holtenbakken og Holtet. De vil nå ta fatt på arbeidet med å legge fibergrøfter videre opp mot Skoleåsen og Heitmanåsen.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Gravearbeider i Holtenbakken i forbindelse med Signals utbygging av fiber internett i Bossekop i Alta

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Det har vært stor aktivitet i Sør-Varanger de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Statusoppdatering fra Bossekop Sør

Det er nå full graveaktivitet i forbindelse med fiberutbyggingen i Alta. Denne uka ankom det et ytterligere gravelag til prosjektområdet Bossekop Sør, hvilket betyr at det nå er to gravelag i arbeid i området.

Det ene laget graver fra Holtenveien og inn mot Idrettsveien, Skogforvalterveien og videre inn mot Breverud.

Det andre laget graver Holtenalleen, Holtenbakken, Holtenveien og til Holtet.

Fberutbygging i Bossekop i Alta

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Gravearbeid ved Holtenjordet og Monsbakken

Fiberutbyggingen i prosjektområdet Bossekop Sør skrider stadig fremover. Vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S med underleverandører jobber nå med å grave opp mot Holtenjordet og Monsbakken. De dyktige medarbeiderne melder om at de anslår å bli ferdig med dette strekket onsdag eller torsdag denne uka (uke 26).

Fibergrøft i Bossekop

Planen videre består i å grave inn bak husene i Holtenjordet og Holtenbakken. Se kartutsnitt nedenfor:

Denne uka starter fiberutbyggingen ved Holtenjordet og Holtenbakken

Det planlegges også å få i gang et gravelag som skal starte arbeidet i Breverudmyra etter Granåsebakken begge veier.

I forkant av graving innenfor tomtegrense vil alle som har bestilt Altibox bli kontaktet av representant fra grave-enteprenør, slik at man kan enes om mest hensiktsmessig kundetrasé. Du trenger ikke å foreta deg noe for å komme med innspill – du vil bli kontaktet.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Anleggsarbeider i Bossekop

Fiberutbyggingen i Alta er nå i gang, og i Bossekop Sør startet et gravelag fra vår entreprenør Svein Thomassen A/S opp med anleggsarbeider i dag.

Mannskap og maskiner graver nå fibergrøfter fra et av fiberskapene i området, som er plassert i Thomasbakkveien (mellom Monsbakken 2 og 4). Et fiberskap er et skap som er laget for å ha plass til skjøtebokser for fiber, samt annet teknisk utstyr.

Fiberutbygging

Videre vil de utføre gravearbeider opp mot Monsbakken, Holtenjordet og videre inn mot Hotenveien.

I løpet av kommende uke (uke 25) vil ytterligere ett gravelag ankomme prosjektområdet i Bossekop. De vil starte opp graveaktivitet i Breverudmyra og Granåsbakken.

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Dersom du av ulike grunner mener trasé for fiberrør på din tomt burde plasseres annerledes kan du melde fra til dette til representant fra graveentreprenør. Vedkommende vil kontakte de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

fase 3: Nå bygger vi fiberbredbånd i Bossekop Sør

Endelig begynner vårtegnene å vise seg – også her i nord. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss i Signal er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere finnmarkinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd!

I midten av juni (uke 25) vil vi starte opp med anleggsarbeidene i prosjektområdet Bossekop Sør. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. I første omgang vil vi starte opp med anleggsarbeider i Granåsbakken, og fortsette inn til Breverudmyra og Breverudtunet. Videre vil det utføres anleggsarbeid i Vesterhaugveien, Bekkefaret og videre mot Breverud.

Senere i prosjektet vil vi forflytte oss til Holtenveien, Holtenjordet, Idrettsveien, Holtenalle, Skoleåsen og Skogforvalterveien. Når dette nærmer seg vil vi informere om fremdriftsplan via disse sidene.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Fase 2: Vi bekrefter fiberutbygging!

Nå som Nornett har blitt en del av Signal ønsker vi å satse enda sterkere i Finnmark! De siste månedene har vi undersøkt muligheter for fiberutbygging i Alta, og interessen for Altibox har vært overveldende. Vi i Signal er nå hoppende glade for å kunne bekrefte at vi vil bygge ut områdene Øvre Midtbakken/Tollevika, Aronnes, Bossekop Sør og Gakori/Hjemmeluft med fiberbredbånd.

Vi har alt startet prosjektering av utbyggingen, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere.  Så snart dette er klart vil vi komme tilbake med en fremdriftsplan. Her får dere vite mer om når vi starter opp med gravearbeidet, og når de av dere som har bestilt kan forvente at dere får fibersignalet frem til husveggen.

Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE