VILKÅR FOR BEDRIFTSABONNEMENT SIGNAL BREDBÅND

1. Abonnementsvilkårene

1.1  Gyldighetsområde

Disse abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnementsvilkårene) gjelder for levering av tjenester til næringsdrivende levert av Signal Bredbånd AS (heretter kalt Signal), uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Signal og Kunden (Sluttbruker), via forhandler (som på vegne av Signal tilbyr tjenestene) eller via Operatør / Tjenesteleverandør som benytter tjenester fra Signal i sine egne tjenestetilbud til sluttkunder eller forhandlere.

Forholdet mellom Signal og Kunden reguleres av (med prioritet i nevnte rekkefølge):

 • Kundespesifikke avtalevilkår
 • Signals ordrebekreftelse
 • Spesifikasjoner i Tjenestebeskrivelse og SLA.
 • Disse Abonnementsvilkår
 • Kundens bestilling

1.2 Endringer i Abonnementsvilkårene

Signal har rett til å endre Abonnementsvilkårene, herunder som følge av endringer i ekomlovgivningen. Endringer i Abonnementsvilkårene, som må antas å ha en viss betydning for Kunden, skal varsles minst en måned før endringene trer i kraft. Ved vesentlige endringer i Abonnementsvilkårene til ugunst for Kunden, har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte avgifter.

2 Abonnement

2.2 Kredittvurdering og sikkerhet

Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av nye Kunder. Signal kan til en hver tid i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Signal avslå levering.

2.3 Overdragelse av abonnement

2.3.1 Overdragelse fra Kunden

Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra Signal. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være betalt.


2.3.2 Overdragelse fra Signal

Signal kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.

2.4 Videresalg

Videresalg av tjenester levert av Signal er ikke tillatt med mindre skriftlig tillatelse foreligger fra Signal i form av forhandleravtale eller operatør-/tjenesteleverandøravtale.

3 Tilgang hos Kunde for installasjon

Kunden vil motta ordrebekreftelse med leveringsdato. I forkant av leveringsdato vil Kunde bli kontaktet av montør eller Signal for å avtale nærmere tidspunkt for installasjon og ferdigstilling av leveransen.

Kunden forplikter seg til å stille med kontaktperson på avtalt tidspunkt. Dersom kontaktperson ikke kan stille på oppgitt tidspunkt, skal Signal ha beskjed om dette senest innen 2 virkedager før avtalt dato.

Dersom montør stiller uten at kontaktperson er tilstede og det ikke er gitt beskjed om dette, vil Kunden bli belastet påløpte kostnader for oppmøte av montør.

Kontaktpersonen må kunne gi montør eksakt informasjon om hvor sambandet ønskes terminert. Dersom kontaktperson ikke kan gi montør eksakt beskjed om termineringspunkt, regnes dette som om kontaktperson ikke var tilstede, jf ovenfor.

4 Utstyr

4.1 Oppkobling av utstyr og tilknytning hos Kunde

For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr som han, eller noen han svarer for, kobler til nettet er typegodkjent. Dersom Kunden er i tvil,  plikter Kunden å avklare dette med Signal før utstyret tas i bruk.

Kunden må sørge for at Signal har fri atkomst frem til punkt for oppkobling av tjenesten. I forbindelse med tilknytningen har Signal fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. Signal skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for eventuelle ulemper knyttet til installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilknytning.

Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (220V) der dette er nødvendig. Kunden skal forsikre seg om at enhver som installerer eller utfører service på hans utstyr eller teletekniske linjenett har den nødvendige autorisasjon. Kunden er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som er nødvendig for å benytte tjenestene.

4.2 Utstyr for sikkerhet

Kunden har selv ansvar for bruken av tjenestene, herunder for å sørge for nødvendig sikkerhet mot uønsket datatrafikk (virus, brannmur mv). Dette er spesielt viktig for internettjenester. Signal påtar seg intet ansvar for Kundens bruk av Internettilgangen. Kunden skal ikke benytte Internettilgangen til straffbare forhold, for å forstyrre eller skaffe seg uberettiget tilgang til andres systemer eller nettverk, eller til å spre lovstridig innhold. Signal kan stenge tilgangen uten forutgående varsel dersom Kunden bruker tjenesten i strid med disse vilkår.

4.3 Signals utstyr

Dersom ikke annet er avtalt, er alt utstyr som Signal plasserer hos Kunden Signals eiendom. Kunden er ansvarlig for utstyret i perioden og  må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta noen inngrep i utstyret. Utstyret  skal leveres tilbake til Signal ved oppsigelse eller heving av Abonnementsavtalen.

Dersom utstyret ikke leveres tilbake ved opphør av Abonnement og/eller Tilleggstjenester, kan Signal kreve at Kunden dekker et vederlag som tilsvarer den økonomiske verdi av det utstyr som er levert til Kunden.

5 Priser og betaling

5.1 Priser

Næringsdrivende tilbys priser direkte fra Signal eller fra sin forhandler.

5.2 Endring av priser

Signal forbeholder seg retten til å endre prisene til enhver tid. Prisendringer trer i kraft fra og med en måned etter at skriftlig varsel fra Signal er sendt til Kunden. Prisendringer kan skje med kortere varsel dersom endringen skyldes økning i offentlige avgifter.

Prisendringer også skje innenfor avtalt bindingstid i den utstrekning endringen er en konsekvens av endringer i prisene fra underleverandører for den tjenesten som omfattes av Kundens abonnement eller av endringer av offentlige avgifter.

5.3 Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos Signal, er juridisk ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk. Dersom Kunden mener at faktura er feil, skal Kunden snarest mulig reklamere skriftlig og senest innen utløpet av betalingsfristen til Signal.

5.4 Betaling

Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.

5.5 Fakturagebyr

Faktura som sendes ut med ordinær postgang belastes med fakturagebyr. For å unngå fakturagebyr kan kunde opprette avtale om EHF faktura, e-post faktura, eFaktura eller avtalegiro.

5.6 Rabatter

5.6.1 Dersom Kunde har en Signal Strøm-avtale for bedrift levert av Lyse Dialog AS, tilbys det rabatt på bredbåndsavtale levert av Signal bredbånd AS.

5.6.2 Rabatten forutsetter at Avtale om leveranse av bredbåndstjeneste og strømtjeneste er registrert på samme Kunde (Bedrift) og lokasjon.

5.6.3 Dersom faktureringsbeløpet for en gitt måned er lavere enn de til enhver tids gjeldende rabattsatser, frafaller Signal Strøm-rabatten på bredbåndsavtalen dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

5.6.4 Rabatten gjelder så lenge både Signal Strøm og bredbåndstjenester er aktive, og bortfaller fra tidspunktet en av tjenestene avsluttes.

5.6.5 Signal forbeholder seg retten til å endre gjeldende rabattsatser. Endring i rabattsatser forutsetter at Leverandør varsler Kunde skriftlig minimum 1 måned før endringen trer i kraft.

6 Taushetsplikt og personvern

Signal og de ansatte i Signal plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i Kundens telekommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Signal er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Opplysninger om Kunden vil ikke bli utlevert uten i følgende tilfeller:

 • Når Kunden har samtykket til det
 • Når utleveringen har hjemmel i lov eller forskrift
 • For å gjennomføre betalingsinnkreving
 • Som ledd i regnskapsbehandlingen

Opplysninger om navn, adresse og telefonnummer vil bli levert ut til nummeropplysningstjenester dersom Kunden ikke har reservert seg mot dette.

Opplysninger som benyttes til faktureringsformål kan slettes når faktura er gjort opp.

7 Feil eller mangler ved tjenesten

7.1 Reklamasjon

Dersom Kunden oppdager feil ved tjenesten skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til Signal. Feilmeldingen skal så langt det er mulig angi hvilken type feil som foreligger. Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger innenfor Kundens ansvarsområde, kan Signal kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøkingen.

7.2 Feilretting

Signal skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene som Signal er ansvarlig for, iverksette tiltak for å rette mangelen.

7.3 Prisavslag

Ved feil som Signal er ansvarlig for og som gjør at Kunden ikke kan gjøre nytte av tjenesten, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget kan ikke under noen omstendighet være høyere enn fastavgiften for tjenesten i den perioden feilen foreligger. Krav om prisavslag må være fremmet senest en måned etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget. Kompensasjon / prisavslag vil bli gitt som en egen post i faktura eller kreditnota.

7.4 Erstatning

Overfor næringsdrivende er Signal ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Signals side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen.

Signal er ikke ansvarlig for Kundens indirekte økonomiske tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Signals side.

Som indirekte tap regnes blant annet:

 • tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
 • tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
 • tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt.

Signals samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr. 25.000 for hver  skadegjørende handling. Krav på erstatning må fremsettes senest to måneder etter at feilen er eller burde vært oppdaget.

7.5 Heving

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Signals side.

8 Kundens mislighold

8.1 Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold vil Signal sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

8.2 Stenging ved betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan Signal stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Hvis Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, vil stengning omfatte alle abonnement og tjenester.

8.3 Stenging i andre tilfeller

Signal kan stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden:

 • benytter utstyr som ikke er typegodkjent eller godkjent av Signal;
 • opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester;
 • på annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane,
 • benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning.
 • overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avklart med Signal.

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Dersom hensynet til sikkerheten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Dersom Kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Signal i særlige tilfelle sperre abonnementet for bestemte tjenester.

8.4 Gjenåpning

Dersom abonnementet er blitt stengt i samsvar med pkt. 7.2 eller 7.3, vil Signal gjenåpne Abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted kan Signal si opp abonnementet med øyeblikkelig virkning. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste.

8.5 Heving

Signal kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side.

9 Bindingstid og oppsigelse

Bindingstiden er 12 måneder for næringsdrivende dersom ikke annet er avtalt. Dersom Kunden ønsker å avslutte avtalen med virkning før bindingstidens utløp, må kunden betale resterende leie for bindingstidsperioden.

Oppsigelsestiden er 3 – tre – måneder for næringsdrivende dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse må skje skriftlig. Oppsigelsestiden regnes fra den 1. i påfølgende måned.

Hvis avtalen ikke sies opp innen 3 måneder før den avtalte bindingstids utløp (dato) forlenges bindingstiden automatisk med nye 12 måneder.

Signal kan si opp abonnementet eller tilleggstjenester med tre måneders varsel dersom vedkommende tjeneste legges ned.

10 Ekstraordinære bruksrestriksjoner

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Signal rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av teletjenestene:

 • avbrudd i tjenesten;
 • begrensning av tjenestefasiliteter;
 • avskjæring av adgang til teletjenestene for nye kunder.

Signal har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i telenettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Signal er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Signal vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte Kunde blir minst mulig.

11 Klagebehandling

Klage på forhold ved Signals tjenester skal rettes skriftlig til Signal for klagebehandling.

12 Endring av avtalevilkår

Leverandøren har rett til ensidig å endre vilkårene i denne Avtalen. Vilkårsendring til Kundens ugunst kan først foretas 1 måned etter skriftlig varsel, hva enten varsel gis i eget skriv, via e-post, eller kunngjøres på www.signal.no. Ved endring av en viss betydning til ugunst for Kunden i bindingstid, har Kunden rett til vederlagsfritt å heve Avtalen fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom endringen skyldes endringer i lovgivningen eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll gir ikke dette Kunden hevingsrett i bindingstiden og Leverandøren kan endre vilkår og innhold i tjenesten med umiddelbar virkning.

13 Lovvalg, tvister og avtalt verneting

Avtalen mellom Signal og Kunden er underlagt Norsk rett. Tvister mellom Kunden og Signal skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene.