Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Signal Bredbånd AS

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Signal Bredbånd AS

1. Avtalens parter og gjenstand 

1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndsnettet og levering av de i bestillingsskjema eller ordrebekreftelse angitte produkter og tjenester (samlet kalt Tjenesten).

1.2 Avtalens parter er Kunde og Leverandør som nærmere angitt i bestillingsskjema. Det er en forutsetning for Avtalen at Kunden er en fysisk person som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet. Kunden må være myndig person over 18 år.

1.3 Dersom det er et krav for tilknytning til fiber- og bredbåndsnettet at Kunden mottar en grunntjeneste, skal det fremgå av bestillingsskjemaet hvilken Tjeneste dette er.

1.4 Det er en forutsetning for levering av Tjenesten at Kunden er tilknyttet Leverandørens fiber- og bredbåndsnett enten direkte eller gjennom et borettslag eller sameie (Boligselskap).

2. Avtaledokumenter 

2.1 Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av bestillingsskjema eller ordrebekreftelse, Alminnelige vilkår samt Spesielle vilkår for den enkelte tjeneste.

2.2 De til enhver tid gjeldende vilkår er også tilgjengelige på Leverandørens nettside.

2.3 Avtale inngås ved at Kunden undertegner bestillingsskjema eller aksepterer Avtalen elektronisk ved bestilling. Kjøp av tjenester utover det som er angitt i bestillingsskjemaet, kan inngås ved å inngi en tilleggs bestilling. Kunden vil ved bestilling av tilleggstjenester motta en ordrebekreftelse.

3. Kredittvurdering og sikkerhetsstillelse 

3.1 Leverandøren inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da Tjenesten innebærer et kredittelement, har Leverandøren saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at Leverandøren til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt til en hver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden.

3.2 Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter Leverandørens mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Leverandøren avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

4. Angrerett 

4.1 Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 21.desember 2000 nr. 105. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert.

4.2 Dersom Kunden gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for den delen av Tjenesten som Kunden har kunnet ta i bruk, samt for medgåtte materialer, og eventuell returkostnad for mottatt Utstyr. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for en del av Tjenesten som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.

5. Leverandørskifte 

5.1 Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til Leverandøren, må Kunden selv si opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er). Unntak gjelder dersom Leverandøren får fullmakt til å forestå nødvendige handlinger i forbindelse med leverandørskiftet. Slik fullmakt skal angis i bestillingsskjemaet.

6. Forutsetning for tilknytting 

6.1 Leverandøren tar forbehold om at Leverandørens bredbåndsnett er eller vil bli utbygd for tilknytting på Kundens adresse. Leverandøren vil kun iverksette utbygging dersom det blir et tilstrekkelig antall tilknytninger i Kundens nærområde til at utbygging blir økonomisk forsvarlig. Utbyggingen forutsetter videre at det ikke oppstår uforutsette hindringer som medfører at bredbåndsnettet ikke kan leveres på Kundens adresse, herunder har Kunden ansvar for å innhente nødvendige tillatelser fra eventuell huseier/tredjemann.

6.2 Hvis installasjon/tilknytting ikke har skjedd innen ni måneder etter avtaleinngåelsen, og dette skyldes forhold som Leverandøren hefter for, kan Kunden vederlagsfritt gå fra Avtalen ved å erklære dette skriftlig overfor Leverandøren. Leverandøren kan forlenge leveringsfristen ut over ni måneder etter avtaleinngåelse dersom manglende eller forsinket levering skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll. Dette innebærer at det ikke er adgang til vederlagsfritt å gå fra Avtalen i samsvar med første setning dersom feilen ligger utenfor Leverandørens kontroll.

6.3 Leverandøren tar forbehold om endelig å definere hvor på Kundens eiendom trasé og fremføringsvei for kabelnettet skal anlegges.

7. Rett til grunn for kabelnett 

7.1 Leverandøren har vederlagsfri og tids ubegrenset rett til nødvendig framføring av røranlegg og kabler over Kundens/grunneiers eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet.

7.2 Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av Avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemann.

7.3 Leverandøren har rett til å koble andre kunder til kabelnettet som går over Kundens/grunneiers eiendom. Over kabeltraseer kan det ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten etter skriftlig tillatelse og anvisning fra Leverandøren. Kunde plikter å betale for utbedring av skade påført kabelnettet hvis tillatelse og anvisning fra Leverandøren ikke er innhentet.

7.4 Dersom Kundens behov gjør det påkrevd å flytte kabelnettet har Kunden rett til å kreve at Leverandøren, eller den Leverandøren utpeker, skal foreta flytting/fjerning på Kundens regning. Det tas forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre slik flytting/fjerning.

7.5 Leverandøren har for egen regning rett til å flytte anlegget dersom Leverandøren har behov for dette. Leverandøren skal gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser.

7.6 De ovennevnte rettigheter og plikter gjelder selv om levering av Tjenesten opphører, uansett årsak. Kunden skal straks informere Leverandøren om skader på Leverandørens kabelnett, og er ansvarlig for skade som han påfører kabelnettet.

8. Egeninnsats 

8.1 Når Kunden i henhold til kontrakt skal utføre egeninnsats som nedgravning av rør fram til grunnmur og/eller innendørs kabling fram til hjemmesentral, må dette utføres innen den frist som er angitt av Leverandøren. Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Leverandøren for graving og kabling.

8.2 Dersom egeninnsatsen ikke er utført innen fristen, kan Leverandøren fakturere et tilleggsgebyr ved installasjon og eventuelt fradrag for egeninnsats faller bort. Fakturering av Tjenesten vil starte opp fra planlagt leveransedato selv om Kunden ikke har utført sin del av avtalen.

8.3 Dersom Kunden ikke er tilgjengelig på avtalt tidspunkt for installasjon, eller ikke er tilgjengelig for å avtale installasjon, kan Leverandøren fakturere et tilleggsgebyr.

9. Tilknytningspunktet 

9.1 Tilknytningspunktet er hjemmesentralen. Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Leverandørens anlegg og Kundens brukerutstyr, og angir grensene for partenes eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar.

9.2 Dersom ikke annet er opplyst, leveres Tjenesten gjennom et kablet ethernettgrensesnitt. Tjenestens kvalitet og tilgjengelighet kan ikke garanteres ved bruk av trådløst nettverk da lokale forhold og Kundens utstyr kan innvirke på dette.

10. Generelt om bruk av utstyret 

10.1 Utstyret som stilles til Kundens disposisjon etter denne Avtalen er Leverandørens eiendom med mindre annet er avtalt.

10.2 Med mindre annet er avtalt monterer Leverandøren hjemmesentralen til Kunden. Kunden skal selv sørge for nødvendig strømforsyning og forestå all innvendig kabling fra hjemmesentral til Kundens brukerutstyr i samsvar med Leverandørens anvisninger.

10.3 Ved eventuelle forstyrrelser på Leverandørens bredbåndsnett skal Kunden umiddelbart frakoble utstyr som forårsaker forstyrrelsen. Kunden er selv ansvarlig for at eget utstyr kan benyttes sammen med Utstyret, og kan benyttes til å utnytte Tjenestene. Utstyret skal brukes i samsvar med Leverandørens spesifikasjoner og den bruksanvisning som følger Utstyret, med mindre Leverandøren har gitt avvikende instrukser.

10.4 Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i utstyret eller Leverandørens bredbåndsnett eller installasjoner for øvrig. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i utstyrets konfigurasjon. Flytting og endring av fastmontert utstyr skal kun utføres av Leverandøren etter bestilling fra Kunden. Pris for dette oppgis på forespørsel.

10.5 Utstyret er kun tillatt brukt i Kundens husstand. Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut eller på annen måte forføye over hele eller deler av Utstyret, og har plikt til å påse at utenforstående brukere ikke får anvende Utstyret i strid med vilkårene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å benytte Utstyret til kommersielle eller lovstridige forhold.

10.6 Kunden har med foranstående begrensninger rett til å installere servere til privat bruk, dersom de tekniske forutsetninger for dette er tilstede.

10.7 Dersom Kunden oppdager feil eller skader på Utstyret, skal Leverandøren varsles uten ugrunnet opphold.

10.8 Kunden plikter å tegne brann- og innboforsikring som dekker skade/tap av Utstyret. Kunden plikter å erstatte Utstyr som blir skadet, mistet, eller stjålet, begrenset oppad til kr 4 000,-.

10.9 Leverandøren har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret. Kunden plikter i et slikt tilfelle å innlevere gammelt og hente nytt Utstyr. Varsel om dette gis på egnet måte

11. Generelt om bruk av Tjenesten 

11.1 Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. Vilkår for bruk av Tjenesten kan også følge av de enkelte Spesielle vilkår.

11.2 Kunden skal oppbevare innloggings- og konfigureringsinformasjon på aktsom måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til innloggingsdata skal Kunden straks informere Leverandøren om dette, og få dataene endret. Leverandøren kan midlertidig stenge Tjenesten.

11.3 Kunden er ansvarlig for all bruk som skjer inntil Leverandøren har mottatt melding fra Kunden og gitt rimelig tid til å forhindre misbruket.

12. Stenging og brukerrestriksjoner 

12.1 Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller dette er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller på grunn av nødvendig vedlikehold. Tilsvarende gjelder i nøds-situasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak.

12.2 Leverandøren har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen 14 dager etter han har mottatt skriftlig varsel om stenging, opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenesten, misbruker Utstyret eller har tilknyttet ikke godkjente tekniske innretninger til Utstyret. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. I de tilfellene stengingen skyldes Kundens forhold påløper kostnader for Tjenestene i inntil en måned etter stenging da oppsigelsestiden er en måned, likevel slik at dersom Kunden er i bindingstiden, påløper abonnementskostnader ved avbrudd i henhold til punkt 13.

12.3 Leverandøren har ikke rett til å sperre Kundens mulighet for å ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse.

12.4 I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller på grunn av nødvendig vedlikehold har Leverandøren etter forutgående varsel rett til tilgang til Kundens bolig eller de lokaler hvor Utstyret er installert.

12.5 Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være tilgjengelig på Leverandørens nettside.

13. Avtaleperiode og avbestilling, avbrudd og oppsigelse 

13.1 Dersom Kunden velger å avbestille Avtalen etter utløpet av angrefristen, men før installasjon og tilknytning kan foretas, faktureres Kunden avbestillingsgebyr.

13.2 Kunden kan ikke avbestille grunntjenesten uten at dette anses som en avbestilling av Avtalen mellom Kunden og Leverandøren.

13.3 Eventuell bindingstid for de aktuelle Tjenestene fremgår av bestillingsskjema / oppdragsbekreftelsen, hvor det også skal fremgå tidspunkt for bindingstidens oppstart og utløp. Dersom Kunden velger å avbestille Tjenesten i bindingstiden faktureres Kunden et forholdsmessig avbruddsgebyr som tilsvarer det beløp Leverandøren har subsidiert Tjenesten med. Avbruddsgebyret reduseres kvartalsvis i løpet av bindingstiden. Dersom Kunden ikke har meddelt Leverandøren at levering av Tjenesten ikke ønskes forlenget senest 1 måned før bindingstidens utløp, forlenges leveransen av Tjenesten automatisk inntil den sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig varsel. Dette gjelder med mindre særskilt er angitt i de Spesielle vilkårene for den aktuelle Tjenesten.

13.4 Levering av Tjenester uten bindingstid kan til enhver tid sies opp av en av partene med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måned oppsigelsen ble mottatt i, med mindre annet er angitt i bestillingen eller de Spesielle vilkår for den enkelte tilleggstjeneste.

13.5 Ved oppsigelse av Avtalen plikter Kunden etter nærmere avtale med Leverandøren å returnere Utstyret i den stand han mottok det. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenesten gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til erstatning for Utstyret er betalt. NB: Hjemmesentralen inngår ikke i Utstyret som skal tilbakeleveres.

13.6 Dersom Kunden er tilknyttet Leverandørens fiber- og bredbåndsnett gjennom et Boligselskap og denne avtalen opphører, vil Kundens individuelle avtaler opphøre samtidig.

14. Endring av Tjenestene 

14.1 Leverandøren har rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, etter minst 1 måneds varsel. Dersom endringen skyldes endringer i lovgivning eller andre forhold utenfor Leverandøren kontroll kan Leverandøren endre vilkår og innhold i tjenestene med umiddelbar virkning.

14.2 Dersom Kunden bruker Tjenesten etter at varslet endring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen.

15. Pris og endring av pris

15.1 Kunden skal betale de engangskostnader, månedsbeløp, variable og bruksavhengige kostnader som er angitt ved bestilling.

15.2 Prisen kan ikke endres for Tjenester i bindingstid. Pris på Tjenester uten binding kan endres med 1 måneds varsel. Unntak fra forannevnte gjelder for prisendringer som skyldes endringer i Tjenesten som er utenfor Leverandørens kontroll, herunder ved endringer i offentlige myndigheters avgifter. Leverandøren har rett til å endre sine priser tilsvarende fra det tidspunkt slike endringer trer i kraft.

15.3 Dersom Leverandøren reduserer sine priser for Tjenesten i markedet i løpet av bindingstiden, vil endringene automatisk gjøres gjeldende for allerede inngåtte avtaler fra og med den første termin etter bindingstidens utløp.

15.4 Ved vesentlig prisøkning som følge av endring i Tjenesten Avtaleperioden kan Kunden heve Avtalen med virkning fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom Kunden tar Tjenesten i bruk etter at prisendring har trådt i kraft, anses Kunden for å ha akseptert prisendringen

16. Fakturering og betaling 

16.1 Etableringsavgift faktureres ved påbegynt leveranse. Annen fakturering påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk. Fakturagebyr kan tilkomme. For øvrig følger fakturering og betaling Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår.

16.2 Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

16.3 Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.

16.4 Faktura som sendes ut med ordinær postgang belastes med fakturagebyr. For å unngå fakturagebyr kan kunde opprette avtale om epostfaktura, eFaktura eller avtalegiro

16.5 Den som er registrert som Kunde hos Signal, er juridisk ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen. Dette selv om faktura betales av annen part.

17. Mangler og reklamasjon    

17.1 Kunden må melde feil til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, ellers taper Kunden sin rett til å påberope seg feilen.

18. Feilretting 

18.1 Feil som ikke er alvorlige og bare angår én kunde vil som hovedregel bli tatt hånd om innen rimelig tid i normalarbeidstiden på virkedager. Leverandøren er bare ansvarlig for feil på Utstyret og den del av Tjenesten som er levert av Leverandøren. Intern kabling i hjemmet (fra hjemmesentral til brukerutstyr) er Kundens ansvar.

18.2 Kunden skal undersøke om feil skyldes egen kabling eller om det ligger i Utstyret som Leverandøren har levert. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Leverandøren måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge på Kundens eget utstyr eller egen kabling.

19. Prisavslag 

19.1 Ved brudd på eller vesentlig reduksjon av tilgjengeligheten til Tjenesten som vedvarer mer enn 24 timer etter at Kunden har meldt driftsavbruddet til Leverandøren og som ikke utbedres innen fristen, jf. pkt. 18.1, kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag for den berørte del av Tjenesten.

19.2 Prisavslag gis ikke dersom feilen skyldes Kundens eget utstyr eller kabling, eller feil på Leverandørens bredbåndsnett eller Utstyret som har sin årsak i at Kunden har benyttet Utstyret eller Tjenesten i strid med vilkårene i Avtalen, eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll.

19.3 Kompensasjon / prisavslag vil bli gitt på neste faktura eller på kreditnota til Kunde.

20. Heving 

20.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning.

20.2 Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Leverandøren, at Kunden gjør endringer på Utstyret, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker bredbåndsnettet eller Tjenesten.

20.3 Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren. Videre plikter Kunden å betale det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet, herunder utgifter til eventuell henting av Utstyret. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenesten gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til erstatning for Utstyret er betalt. NB: Hjemmesentralen inngår ikke i Utstyret som skal tilbakeleveres

21. Erstatning 

21.1 Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.

21.2 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Leverandøren har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden.

21.3 Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra Leverandørens side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Leverandøren, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, avsavnstap og følgetap.

21.4 Uavhengig av det foranstående fraskriver Leverandøren seg ethvert ansvar for tap som kunne vært unngått dersom Kunden hadde hatt nødstrøm.

21.5 Kunden er erstatningsansvarlig for det tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.

21.6 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Kunden har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden

22. Kundens tapsbegrensningsplikt og medvirkningsansvar 

22.1 Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade. Eksempelvis må Kunden beskytte Utstyret mot lynnedslag ved å benytte overspenningsvern, samt frakoble Utstyr når det er fare for tordenvær.

23. Flytting 

23.1 Dersom Kunden flytter til ny adresse hvor det er teknisk og økonomisk mulig for Leverandøren å levere Tjenesten, kan Kunden fortsette Avtalen på sin nye adresse. Den løpende forpliktelse til å betale for Tjenesten løper selv om Tjenesten i en fase etter flytting ikke er klar for levering, hvis dette skyldes forhold på Kundens side. Leverandøren kan kreve betaling for flytting i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

23.2 Dersom Kunden vil si opp Avtalen på grunn av flytting, gjelder standard oppsigelsestid, med mindre Kunden er i bindingstid. Hvis Kunden flytter i bindingstiden, er Kunden forpliktet til å fortsette å motta levering av de Tjenester som er omfattet av bindingstiden på sin nye adresse, dersom det er teknisk og økonomisk mulig for Leverandøren å levere Tjenesten på denne adressen. Dersom Leverandøren ikke kan levere Tjenesten på den nye adressen, er Kunden fritatt for å betale et avbruddsgebyr for Tjenester med binding.

23.3 Kunden må betale det til enhver tid gjeldende gebyr for flytting.

24. Overdragelse 

24.1 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Leverandørens forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse påløper et administrasjonsgebyr og etableringsavgift. Dette gjelder ikke ved over-dragelse til husstandsmedlem ved dødsfall, og til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd når ektefelle/samboer har disponert Tjenesten i minst ett år.

24.2 Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Leverandøren være gjort opp.

24.3 Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk.

24.4 Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen.

25. Endring i Avtalen 

25.1 Leverandøren har rett til ensidig å endre vilkårene i denne Avtale. Vilkårsendringer til Kundens ugunst kan først foretas 1 måned etter skriftlig varsel, hva enten varsel gis i eget skriv, i fakturabrev, via e-post eller oppslag på Leverandørens hjemmeside. Ved endringer av en viss betydning til ugunst for Kunden i bindingstid, har Kunden rett til vederlagsfritt å heve Avtalen fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom endringen skyldes endringer i lovgivning eller andre forhold utenfor Leverandøren kontroll gir ikke dette Kunden hevingsrett i bindingstiden og Leverandøren kan endre vilkår og innhold i tjenestene med umiddelbar virkning.

25.2 Dersom Kunden bruker Tjenesten etter at varslet endring er trådt i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen.

25.3 For endringer i Tjenesten gjelder punkt 14. Prisendringer er regulert i punkt 15.

26. Taushetsplikt, personopplysninger 

26.1 Leverandøren lagrer følgende informasjon om sine Kunder; informasjon som er avgitt i forbindelse med tegning av Avtalen, samt senere informasjon om bruk av tjenester og produkter som kunden bestiller, herunder lagring pålagt ved lov. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av Avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Videre benyttes opplysningene til markedsføring, analyse av kundeadferd, varsling av vinnere i forbindelse med konkurranser og aktiviteter kunden deltar i, samt til utsendelse av nyhetsbrev og annen informasjon.

26.2 Leverandøren lagrer i inntil seks uker Kundens TV-brukermønster i et system hvor opplysningene benyttes til feilsøking og drift. Kunden kan reservere seg mot slik lagring ved henvendelse til Leverandøren.

26.3 Levering av Tjenesten innebærer et ikke ubetydelig kredittelement. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du som Kunde vederlagsfritt få gjenpart om innholdet av kredittsjekken.

26.4 Leverandøren registrerer og lagrer personopplysninger også i forbindelse med henvendelser til vår kundeservice. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form. Leverandøren har videre rett til å utlevere opplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov, eller dersom dette er nødvendig for å oppfylle Avtalen eller i tilfeller hvor slik utlevering er nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre.

26.5 Dersom Leverandøren utleverer kundeinformasjon vil dette skje i henhold til skriftlig avtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til å ivareta formålet med denne kontrakten. Leverandøren vil kun utlevere kundeopplysninger til mottaker i land utenfor EØS dersom lov gir adgang eller dersom Kunden gir sitt frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke til utleveringen.

26.6 Dersom Kunden ikke reserverer seg mot det, kan Leverandøren videre gjøre Kundens navn, adresse og telefonnummer tilgjengelig i telefonkataloger, for opplysningstjenester og for adresseringsformål.

26.7 Leverandøren vil oppbevare opplysninger om Kunden også etter utløpet av Avtalen med tanke på senere fornyelse av abonnementsforholdet, og for utsendelse av informasjon om Leverandørens produkter og tjenester.

26.8 Ved å abonnere på tjenester fra Leverandøren samtykker Kunden i at personopplysninger blir behandlet elektronisk for nevnte formål, og aksepterer også å motta informasjon og markedsføring via e-post. Kunden kan gebyrfritt frabe seg markedsføringshenvendelser ved å kontakte Leverandøren.

26.9 Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Leverandøren har fått om Kunden og hans bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving med videre hvor det er saklig grunn.

27. Meldinger 

27.1 Kunden plikter å gi Leverandøren sin vanlige e-postadresse og mobiltelefonnummer, og aksepterer at Leverandøren benytter disse til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller Utstyret omfattet av Avtalen. Hvis Kunden ikke har informert Leverandøren om hvilken e-postadresse og mobiltelefonnummer varsler skal sendes til, vil Leverandøren sende varslene til den e-postadresse Kunden har gjennom Avtalen med Leverandøren.

27.2 Leverandøren kan velge å varsle Kunden i faktura, sms, e-post eller annen post.

28. Tvister 

28.1 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Tvister relatert til Internett og telefoni kan Kunden velge å bringe inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. Det vises til www.brukerklagenemnda.no

29. Rabatter

29.1 Dersom Kunde har en privat Signal Strøm-avtale levert av Lyse Dialog AS, tilbys det rabatt på privat bredbåndsavtale levert av Signal bredbånd AS.

29.1.1 Rabatten forutsetter at Avtale om leveranse av bredbåndstjeneste og strømtjeneste er registrert på samme Kunde og boenhet.

29.1.2 Dersom faktureringsbeløpet for en gitt måned er lavere enn de til enhver tids gjeldende rabattsatser, frafaller Signal Strøm-rabatten på bredbåndsavtalen dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

29.1.3 Rabatten gjelder så lenge både Signal Strøm og bredbåndstjenester er aktive, og bortfaller fra tidspunktet en av tjenestene avsluttes.

29.1.4 Signal forbeholder seg retten til å endre gjeldende rabattsatser. Endring i rabattsatser forutsetter at Leverandør varsler Kunde skriftlig minimum 1 måned før endringen trer i kraft.

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.