Siste nytt fra fiberutbyggingen - Gakori/Hjemmeluft

Fase 4: Nå nærmer vi oss oppkobling av Altibox-abonnement!

Vi har engasjert et ytterligere montørselskap for å utføre innvendige installasjoner i Alta. Dette betyr at vi er klare til å starte opp med oppkoblinger i prosjektområdet Gakori/Hjemmeluft – Hurraa!!

Det er montører fra Fotech som vil gjennomføre installasjonene. Du vil motta en SMS med en lenke til en side hvor du kan velge mellom ledige installasjonstidspunkt. Dersom du ikke agerer på SMS vil representant fra Fotech ringe deg slik at tidspunkt for oppkobling kan avtales nærmere. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Vi regner med å komme i mål med oppkoblingene i Gakori/Hjemmeluft før jul. Vi vil tilstrebe å sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Fase 4: Vi nærmer oss siste innspurt av gravearbeidene!

Det er fremdeles 3 gravelag som arbeider med å etablere fibergrøfter i prosjektområdet Gakori/Hjemmeluft. I starten av denne uka (uke 42) meldte graveentreprenør om at det gjensto 400 meter med maskingraving. Det meste av dette bør være ferdigstilt i løpet av neste uke.

Det er beboerne i området Gakoriveien/Spoveveien, samt Falkeveien som vil oppleve graveaktivitet i sitt nærområdet nå den kommende uka.

Når dette er utført vil det gjennomføres noe håndgraving og finpuss.

Vi er i gang med installasjoner i Øvre Midtbakken/Tollevika og Aronnes. Vi vil gi beskjed når vi nærmer oss ferdigstilt i disse områdene, slik at montørressursene kan forflytte seg til Gakori og Hjemmeluft.

Vi ønsker nok en gang å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå under fiberutbyggingen.

Fase 3: Flere gravelag jobber nå i Gakori/Hjemmeluft!

Mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen og deres underleverandører står på, og stadig flere fibergrøfter kommer på plass i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft. Denne uka (uke 40) er det 3 gravelag i drift i prosjektet!

Den ene gravelaget holder i disse dager på med siste innspurt i området ved Svaneveien. Når dette arbeidet kommer i mål er det lite som gjenstår av anleggsvirksomhet i den delen av prosjektet.

Det er også graveaktivitet i Ugleveien. Dette gravelaget vil etter hvert fortsette inn mot Fjellvåkveien.

Kartutnittet viser hvor Signal Bredbånd skal grave fiber for å levere Altibox til kunder i Gakori og Hjemmeluft i Alta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Det siste gravelaget sørger nå for at det blir etablert fibergrøfter i Ørneveien. De fortsetter videre mot Gakoriveien.

Kartutsnittet viser planlagte gravetraser i Gakori i Alta i forbindelse med Signal Bredbånd sin fiberutbygging

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Fase 3: Statusoppdatering fra Gakori og Hjemmeluft

Flere og flere fibergrøfter blir etablert i prosjektet Gakori/hjemmeluft. Arbeidet i Svaneveien nærmer seg nå ferdigstilt, og når dette er i mål vil graveentreprenør fortsette med gjenstående anleggsarbeid i friområdet mellom Svaneveien og Måsesvingen.

Anleggsarbeider i området Gakori og Hjemmeluft i Alta i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiberbredbånd

Det har nå ankommet et ytterligere gravelag til prosjektområdet. Det andre gravelaget vil denne uka (uke 39) grave fibergrøfter inn til Hubroveien og Ørneveien.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Fiberutbygging i Gakori og Hjemmeluft

Samtidig som vår graveentreprenør sikrer fremdrift i anleggsarbeidet, pågår det fiberarbeid inne i den flotte nodehytta.

Nodehytte som skal tjene beboerne i Gakori og Hjemmeluft med lynraskt fiberbredbånd fra Signal og Altibox

Fra nodehytten vil det gå traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Fase 3: Gravearbeider ved Svaneveien

Det er i skrivende stund ett gravelag som jobber med fibergrøftene i prosjektområdet Gakori/Hjemmeluft. De har nå gravd ferdig Ternesvingen, og fortsetter denne uka (uke 37) arbeidet videre ned mot Svaneveien.

Planlagt gravearbeid i Hjemmeluft i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbygging i Gakori og Alta

Det prioriteres nå å få fiber-rørene fra Hjemmeluft bort til nodehytten. Når dette er på plass kan en ta fatt på arbeidet med fiberblåsing i Hjemmeluft. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Representanter fra Eltel vil utføre fiberskjøting fortløpende etterhvert som blåsingen er utført.

Parallelt med dette pågår det en del arbeid inne i noden, som for øvrig er tilkoblet med strøm nå!

Fase 3: Nodehytten er nå satt opp!

I forrige uke (uke 33) ankom endelig nodehytta prosjektområdet Gakori/Hjemmeluft, og nå er den satt opp.

En nodehytte – eller en sentral- er punktet hvor alle kundekablene møtes og kobles videre. Nodehytten kan på mange måter betraktes som selve hjertet i utbyggingsprosjektet. Fra nodehytten vil det gå traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Bildet nedenfor viser noden som skal tjene kundene i prosjektene Gakori/hjemmeluft og Bossekop Sør. Den ser kanskje ut som en grå og trist bod, men når man kjenner til funksjonen en nodehytte har så blir den plutselig å betrakte som det flotteste slott!

Noden som skal sørge for fiber og Altibox fra Signal Bredbånd til beboerne i Gakori, Hjemmeluft og Bossekop er nå satt opp! Dette betyr at vi snart kan levere fiber til Alta

Mannskapet i Eltel jobber nå med å få utstyr og strøm til nodehytten ved Midtbakken. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil de ta for seg Gakori-noden.

Parallelt med oppsetting av node, så er det hele 3 gravelag i drift i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft. Denne uka vil det foregå annleggsaktivitet i områdene Svaneveien/Ternesvingen, Oterfaret/Bjørnemyra/Ulveveien samt Gakoriveien/Spoveveien/Falkeveien/Ørneveien.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom. gravearbeider i Gakori i forbindelse med fiberutbyggingen i Regi av Signal Bredbånd og Altibox

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste månedene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Vi regner med å kunne starte med kundeoppkoblingene i Alta i løpet av den siste uka av august. Det vil da være kunder i området Midtbakken som vil være først ut. Installasjonene vil så fortsette ut året. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Gravearbeidene er i gang igjen!

Ett av gravelagene fra vår entreprenør Svein Thomassen AS er nå tilbake fra ferie, og har gjenopptatt arbeidene med å grave fibergrøfter i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft. De vil i tiden fremover jobbe til lyden av lystig fuglekvitter i Ugleveien, Rypeveien og Fjellvåkveien.

Gravelaget som skal utføre anleggsarbeider i Svaneveien og Ternesvingen har ferie også denne uka (uke 32).

Gjengen fra Svein Thomassen AS har også kommet i gang med fiberblåsingen. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Representanter fra Eltel vil utføre fiberskjøting fortløpende etterhvert som blåsingen er utført.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Les gjerne hva kundesenterleder Truls har å si om fiberutbyggingen i Alta her.

FASE 3: PAUSE I ANLEGGSARBEIDENE

Gravelagene i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft tar nå ei uke velfortjent ferie. Dette betyr at det ikke vil være graveaktivitet i området denne uka. Det ene gravelaget gjenopptar arbeidet med fiberfremføring neste uke (uke 31).

Mannskapet fra Svein Thomassen A/S vil da fortsette mot Ugleveien, Rypeveien og Fjellvåkveien. Planlagte gravearbeider i Gakori i forbindelse med fiberutbyggingen i Gakori og Hjemmeluft i Alta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi har ikke fått oppstartsdato for det andre gravelaget, men når de er tilbake fra ferie vil de utføre arbeider i Svaneveien og Ternesvingen. Vi vil oppdatere med startdato for anleggsarbeidet i dette området så snart vi mottar dette fra grave-entreprenør.

Plan for gravearbeid i Gakori i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiber

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter i Gakori og Hjemmeluft!

Det er stadig fremdrift i anleggsarbeidene knyttet til fiberutbyggingen i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft. I skrivende stund (uke 28) er det to ulike gravelag som jobber med å grave fibergrøfter i Gakori og Hjemmeluft.

Det ene gravelaget fra vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS befinner seg nå i Hjemmeluft. De vil den kommende uka (uke 29) jobbe seg mot  Snømusstien og Røyskattsvingen.

Fiberutbygging i Mårsvingen i Hjemmeluft i Alta

Fiberutbygging i Hjemmeluft

Til samme tid er det et gravelag som nå jobber i Gakori-området. De vil den kommende tiden fortsette arbeidet med å etablere fibergrøfter i Fjellvåkveien, Rypeveien og Ugleveien.

Fiberutbygging fra Signal i GakoriFiberutbygging i Gakori

Fiberutbygging i Gakori

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Det er nå 3 gravelag i Gakori/Hjemmeluft

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! I prosjektområdet i Gakori/Hjemmeluft ankom det denne uka (uke 27) enda et gravelag. Dette betyr at det nå er 3 lag som arbeider parallelt i Gakori.

Det ene gravelaget arbeider nå med å grave fibergrøfter i Spurveveien. Anleggsarbeidet vil fortsette her også den kommende uken (uke 28).

Samtidig graver et av de andre lagene fra Svein Thomassen AS fra Svaneveien og inn mot Ulveveien og Oterfaret. Når fibergrøftene er på plass i dette området, vil man fortsette videre i Svaneveien.

Gravearbeid i Svaneveien i Alta i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Altibox og Signal i Gakori

Det siste gravelaget utfører nå anleggsarbeider i området  Gaupeveien, Ulveveien og Bjørnemyra.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Gravearbeider i Gaupeveien i Alta i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiber i Gakori

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE